רחוב הזרם 10 תל אביב

ת.ד 11330 מיקוד 6111202

תנאי שימוש והצהרת פרטיות

ברוך הבא לאתר כוכבית פלוס (להלן “האתר“) המנוהל על ידי כוכבית פלוס (להלן “החברה“). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן “תנאי השימוש“). הגלישה באתר ו/או רכישת מספר כוכבית ו/או שירות מענה אנושי ו/או קריאת החומרים המפורסמים באתר, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. מנהל האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור .
אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.
הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לכל מסמך אחר הנלווה למוצרים הנרכשים באתר, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין האתר.
כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

מסירת פרטים
הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לאתר לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של האתר, בין אם נעשה שימוש במידע שמסרת ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

הגבלות ואיסורים   
כתנאי לרכישת שירותים באמצעות האתר הנך מתחייב כדלהלן:

  1.  כי הנך מעל גיל 18.
  2.  כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות חשבון  PayPal אזי הנך הבעלים היחיד והחוקי של חשבון הPayPal שבאמצעותו תחליט לבצע את הרכישה.
  3.  כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי.
  4.  כי יש בידיך את המסגרת הנדרשת בחשבון הPayPalו/או כרטיס האשראי על מנת לבצע את הרכישה ולעמוד בתנאיה.
  5.  כי לא חל עליך כל איסור לבצע רכישה של שירותים או מוצרים מסוג אלו המוצעים לך באתר.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך:

  1.  העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי.
  2.  הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים.
  3.  העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו ו/או לצד שלישי כלשהו.
  4.  העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.
  5.  מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש.

האתר ו\או החברה אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת את האתר והחברה, לרבות בעלי מניותיהם ו/או מנהליהם מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.
נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר , להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

זכויות יוצרים 
ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של האתר, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול , תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע”י האתר (להלן: “המידע“), והינם מוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ”י הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד.

השימוש באתר
אתר זה עוסק במכירה של מספר מקוצר ומענה אנושי לעסקים.

האתר כולל את האפשרות לכל אדם או תאגיד לבחור מספר מקוצר אשר יזוהה עם עסקו, ואשר כל מי שיחייג למספר זה יקושר למספר נבחר או למוקד מענה אנושי אשר יהיה אחראי לקבל ולרשום הודעה מאותו המתקשר (ובלבד שירצה לעשות כן) ולהעבירה לאותו אדם או תאגיד אשר רכשו את המספר המקוצר עם שירות המענה האנושי.

השימוש באתר אינו מחייב רישום אלא אם תחליט לבצע רכישת מספר מקוצר ו/או שירות מענה אנושי. במסגרת הרשמתך לקבלת השירות תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך ולאשר את תנאי ההתקשרות עם האתר המופיעים בחלק התחתון בעמוד הבא: https://www.cohavit-plus.co.il/order-now/  (“טופס ההתקשרות”).

חובה עליך לעדכן את האתר בכל שינוי בפרטיך אשר ישתנה ולא יהיו לך כל טענות כנגד האתר או החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה אם לא תעשה כן.

לאחר סיום הרישום מנהל תיק לקוחות במענה האנושי יצור עמך קשר טלפוני על מנת ליצור תסריט שיחה למענה האנושי, בנוסף תשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני לאחר סיום חיבור מספר הכוכבית ובדיקתו מול כל חברות התקשרות השונות.

כל האחריות בגין הנתונים שתמסור חלה עליך ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים נכונים ומדויקים.

ניתן בנוסף לפנות אלינו על מנת להירשם לקבלת השירות או לכל שאלה או הבהרה אחרת באמצעות “צור קשר” שבאתר או במספר טלפון 8077*.

במידה ותחליט לרכוש כוכבית משותפת (הכוללת נתב שיחות), אזי ידוע לך ואתה מאשר כי המספר המקוצר שתבחר לרכוש אינו מקנה לך כל בלעדיות ואין כל התחייבות מצד האתר כי השימוש במספר מקוצר זה יהיה אך ורק לשימושך או לשימוש עסקך, ולפיכך ידוע לך כי יתכן שעד 2 עסקים נוספים שהינם לקוחות האתר יבצעו שימוש במספר מקוצר זהה ובשימוש בנתב שיחות וכי לא תהא לך כל טענה תביעה או דרישה כנגד האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה בקשר עם האמור.

הנך מאשר ומתחייב כדלהלן: (א) כי ידוע לך שהאתר רשאי שלא לספק לך מספר מקוצר מכל סיבה שהיא וללא כל צורך בנימוק וכי לא יהיו לך כל טענות תביעות או דרישות בגין כך כנגד האתר; (ב) כי האתר ו/או החברה נעזרים בשירותיהם של צדדים שלישיים שעימם הם קשורים בהסכמים ולפיכך כל שינוי בתנאי התקשרות עם אותם צדדים שלישיים עלול להביא לשינוי תנאי ההתקשרות עמך; (ג) כי עם סיום ההתקשרות שלך עם האתר, יוכל האתר לבצע כל שימוש שהוא במספק המקוצר שהיה בשימושך עבור כל לקוח שהוא (ד) כי ידוע לך שיתכן והמספר המקוצר שתבחר היה בשימושו של בית עסק אחר בטרם בחרת  להשתמש בו (ה) כי שמך ופרטיך לרבות פרטי המספר המקוצר יתכן ויפורסמו בספרי טלפונים רשומות ציבוריות לרבות באינטרנט.

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או למנהל. 
הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר ובמספר המקוצר ו/או במענה האנושי והאחריות על תוצאות השימוש בהם, לרבות האחריות בגין מספר מקוצר כלשהו, הנן באחריותך בלבד והאתר ו/או החברה לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר ו/או במספר המקוצר ו/או בשירות מענה האנושי, עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש בשירות מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר יצירת קשר עם מוקד המענה האנושי או תהיה תקלה בהעברת הודעות על ידי המוקד האנושי או כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר או יצירת קשר עם המוקד האנושי.
מובהר כי בין הגולש ובין האתר אין ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד או כל יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא.

הגבלת אחריות
לאתר לא יהא כל אחריות בגין תוכן או מהות ההודעות שיושארו לך באמצעות המספר המקוצר והאחריות הינה שלך בלבד. האתר רשאי לסרב לקבל או להעביר הודעות מכל סיבה שהיא לרבות אם הן לדעת האתר סותרות את הדין החל.
הודעות אשר יושארו אליך ויועברו אליך ישמרו במערכת למשך 30 ימים ולאחר מכן ימחקו.
ידוע לך והנך מאשר כי כל השיחות הנכנסות למוקד המענה האנושי יוקלטו לצורך שיפור השירות, פיקוח ובקרה ולא יהיו לך כל טענות עקב כך.
הנך מתחייב ליידע את לקוחותיך על כך שהחיוג למספר המקוצר כרוך בעלות חיוג למספר רגיל ואינו חינמי או מוזל. כל הטעיה לצד שלישי כלשהו בגין זאת יהיו באחריותך הבלעדית ולאתר או למנהל לא יהא כל אחריות בקשר עם זאת.
כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי עם החברה ו\או עם האתר ו/או עם צד שלישי כלשהו.
האתר והחברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג
 מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. 
כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך “כמות שהוא ” (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.
בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא לרבות הלקוח שעליו תמליץ, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או להזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, או לכל שימוש במוקד המענה האנושי ו/או לכל הנוגע להודעות שיושארו עבורך ו/או לכל טעות שיבוש השמטה של הודעה או לכל מעשה או מחדל אחר של האתר ועובדיו בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.
בשום מקרה לא תעלה אחריות האתר והחברה בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין רכישת שירותים באמצעות האתר.
אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה או השירותים שתקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו. 

האתר שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל התראה מוקדמת.
האתר שומר על זכותו לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.
האתר רשאי בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה.

כללי
תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או לאתר ו/או לספקי האתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.
לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר באמצעות “צור קשר” שבאתר
אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר.

 

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר כוכבית פלוס (להלן “האתר“) את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי חברת שקד חברה לקידום בע”מ אשר הינה בעלת האתר (להלן “החברה“) במידע, איסופו ושימושיו. החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

האתר אוסף מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר וכיו”ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע שלו שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מידע אודות הזמנה לשירותים וכו’. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי לרבות בעת הזמנת שירותים.
החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר, לרבות מתן השירותים אותם הזמינו וקבלת מידע אודותיהם וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאתר מרגע המסירה, והאתר והחברה יהיו רשאים לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות במסגרת מילוי טופס הזמנה, מהווה הסכמה ברורה מצידך לכך שהינך מתיר לאתר להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או שירותים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע למנהלת כי אינך מעוניין בשירות זה.

החברה רשאית לשמור מידע שיאסף אודותיך במאגריה ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies). אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ו/או בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.
האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי האתר והחברה לרבות בעלי מניותיה ו/או עובדיה אינם מתחייבים, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקו את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. החברה ו/או האתר לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
האתר נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי החברה ו/או האתר לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

כל תשלום שנעשה באמצעות Paypal ו/או כרטיס אשראי דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

האתר לא ימכור או יעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין האתר או החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; (ה) מועבר מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך;

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר באמצעות “צור קשר” שבאתר או בטלפון 8077*
אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר.

Call Now Button