רחוב הזרם 10 תל אביב

ת.ד 11330 מיקוד 6111202

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר כוכבית פלוס (להלן “האתר“) המנוהל על ידי כוכבית פלוס (להלן “החברה“). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן “תנאי השימוש“). הגלישה באתר ו/או רכישת מספר כוכבית ו/או שירות מענה אנושי ו/או קריאת החומרים המפורסמים באתר, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. מנהל האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור .
אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.
הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לכל מסמך אחר הנלווה למוצרים הנרכשים באתר, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין האתר.
כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

מסירת פרטים
הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לאתר לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של האתר, בין אם נעשה שימוש במידע שמסרת ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

הגבלות ואיסורים   
כתנאי לרכישת שירותים באמצעות האתר הנך מתחייב כדלהלן:

  1.  כי הנך מעל גיל 18.
  2.  כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות חשבון  PayPal אזי הנך הבעלים היחיד והחוקי של חשבון הPayPal שבאמצעותו תחליט לבצע את הרכישה.
  3.  כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי.
  4.  כי יש בידיך את המסגרת הנדרשת בחשבון הPayPalו/או כרטיס האשראי על מנת לבצע את הרכישה ולעמוד בתנאיה.
  5.  כי לא חל עליך כל איסור לבצע רכישה של שירותים או מוצרים מסוג אלו המוצעים לך באתר.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך:

  1.  העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי.
  2.  הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים.
  3.  העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו ו/או לצד שלישי כלשהו.
  4.  העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.
  5.  מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש.

האתר ו\או החברה אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת את האתר והחברה, לרבות בעלי מניותיהם ו/או מנהליהם מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.
נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר , להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

זכויות יוצרים 
ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של האתר, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול , תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע”י האתר (להלן: “המידע“), והינם מוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ”י הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד.

השימוש באתר
אתר זה עוסק במכירה של מספר מקוצר ומענה אנושי לעסקים.

האתר כולל את האפשרות לכל אדם או תאגיד לבחור מספר מקוצר אשר יזוהה עם עסקו, ואשר כל מי שיחייג למספר זה יקושר למספר נבחר או למוקד מענה אנושי אשר יהיה אחראי לקבל ולרשום הודעה מאותו המתקשר (ובלבד שירצה לעשות כן) ולהעבירה לאותו אדם או תאגיד אשר רכשו את המספר המקוצר עם שירות המענה האנושי.

השימוש באתר אינו מחייב רישום אלא אם תחליט לבצע רכישת מספר מקוצר ו/או שירות מענה אנושי. במסגרת הרשמתך לקבלת השירות תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך ולאשר את תנאי ההתקשרות עם האתר המופיעים בחלק התחתון בעמוד הבא: https://www.cohavit-plus.co.il/order-now/  (“טופס ההתקשרות”).

חובה עליך לעדכן את האתר בכל שינוי בפרטיך אשר ישתנה ולא יהיו לך כל טענות כנגד האתר או החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה אם לא תעשה כן.

לאחר סיום הרישום מנהל תיק לקוחות במענה האנושי יצור עמך קשר טלפוני על מנת ליצור תסריט שיחה למענה האנושי, בנוסף תשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני לאחר סיום חיבור מספר הכוכבית ובדיקתו מול כל חברות התקשרות השונות.

כל האחריות בגין הנתונים שתמסור חלה עליך ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים נכונים ומדויקים.

ניתן בנוסף לפנות אלינו על מנת להירשם לקבלת השירות או לכל שאלה או הבהרה אחרת באמצעות “צור קשר” שבאתר או במספר טלפון 8077*.

במידה ותחליט לרכוש כוכבית משותפת (הכוללת נתב שיחות), אזי ידוע לך ואתה מאשר כי המספר המקוצר שתבחר לרכוש אינו מקנה לך כל בלעדיות ואין כל התחייבות מצד האתר כי השימוש במספר מקוצר זה יהיה אך ורק לשימושך או לשימוש עסקך, ולפיכך ידוע לך כי יתכן שעד 2 עסקים נוספים שהינם לקוחות האתר יבצעו שימוש במספר מקוצר זהה ובשימוש בנתב שיחות וכי לא תהא לך כל טענה תביעה או דרישה כנגד האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה בקשר עם האמור.

הנך מאשר ומתחייב כדלהלן: (א) כי ידוע לך שהאתר רשאי שלא לספק לך מספר מקוצר מכל סיבה שהיא וללא כל צורך בנימוק וכי לא יהיו לך כל טענות תביעות או דרישות בגין כך כנגד האתר; (ב) כי האתר ו/או החברה נעזרים בשירותיהם של צדדים שלישיים שעימם הם קשורים בהסכמים ולפיכך כל שינוי בתנאי התקשרות עם אותם צדדים שלישיים עלול להביא לשינוי תנאי ההתקשרות עמך; (ג) כי עם סיום ההתקשרות שלך עם האתר, יוכל האתר לבצע כל שימוש שהוא במספק המקוצר שהיה בשימושך עבור כל לקוח שהוא (ד) כי ידוע לך שיתכן והמספר המקוצר שתבחר היה בשימושו של בית עסק אחר בטרם בחרת  להשתמש בו (ה) כי שמך ופרטיך לרבות פרטי המספר המקוצר יתכן ויפורסמו בספרי טלפונים רשומות ציבוריות לרבות באינטרנט.

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או למנהל. 
הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר ובמספר המקוצר ו/או במענה האנושי והאחריות על תוצאות השימוש בהם, לרבות האחריות בגין מספר מקוצר כלשהו, הנן באחריותך בלבד והאתר ו/או החברה לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר ו/או במספר המקוצר ו/או בשירות מענה האנושי, עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש בשירות מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר יצירת קשר עם מוקד המענה האנושי או תהיה תקלה בהעברת הודעות על ידי המוקד האנושי או כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר או יצירת קשר עם המוקד האנושי.
מובהר כי בין הגולש ובין האתר אין ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד או כל יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא.

הגבלת אחריות
לאתר לא יהא כל אחריות בגין תוכן או מהות ההודעות שיושארו לך באמצעות המספר המקוצר והאחריות הינה שלך בלבד. האתר רשאי לסרב לקבל או להעביר הודעות מכל סיבה שהיא לרבות אם הן לדעת האתר סותרות את הדין החל.
הודעות אשר יושארו אליך ויועברו אליך ישמרו במערכת למשך 30 ימים ולאחר מכן ימחקו.
ידוע לך והנך מאשר כי כל השיחות הנכנסות למוקד המענה האנושי יוקלטו לצורך שיפור השירות, פיקוח ובקרה ולא יהיו לך כל טענות עקב כך.
הנך מתחייב ליידע את לקוחותיך על כך שהחיוג למספר המקוצר כרוך בעלות חיוג למספר רגיל ואינו חינמי או מוזל. כל הטעיה לצד שלישי כלשהו בגין זאת יהיו באחריותך הבלעדית ולאתר או למנהל לא יהא כל אחריות בקשר עם זאת.
כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי עם החברה ו\או עם האתר ו/או עם צד שלישי כלשהו.
האתר והחברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג
 מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. 
כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך “כמות שהוא ” (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.
בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא לרבות הלקוח שעליו תמליץ, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או להזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, או לכל שימוש במוקד המענה האנושי ו/או לכל הנוגע להודעות שיושארו עבורך ו/או לכל טעות שיבוש השמטה של הודעה או לכל מעשה או מחדל אחר של האתר ועובדיו בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.
בשום מקרה לא תעלה אחריות האתר והחברה בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין רכישת שירותים באמצעות האתר.
אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה או השירותים שתקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו. 

האתר שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל התראה מוקדמת.
האתר שומר על זכותו לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.
האתר רשאי בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה.

כללי
תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או לאתר ו/או לספקי האתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.
לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר באמצעות “צור קשר” שבאתר
אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר.

 

תנאים עבור שירות מדידת השיחות

השירות:

החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.
החברה מצהירה כי הינה בעלת הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם מתן השירותים.
לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים למזמין, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך. השירות למזמין יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות המזמין על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום בזמן של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום בזמן, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות למזמין.

התחייבות המזמין

המזמין מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
המזמין מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא לגבי תוכן השיחות והשירותים הניתנים במהלך השיחה.
המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בשם ו/או סימני מסחר ו/או בכל דרך של החברה ללא הסכמתה מראש ובכתב.
המזמין מצהיר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במערכת ובמספרי הגישה.
המזמין מתחייב לשלם לחברה בהתאם לנקוב בהזמנת השירות.
המזמין יודע ומאשר כי באחריותו הבלעדית לבדוק את תקינות מערכת הניהול שסופקה לו ע”י החברה בעת קבלתה ומעת לעת ובפרט כאשר מבוצע על ידו ו/או מי מטעמו שינוי ו/או ניתוב מספרים ו/או התאמה ו/או פעולה אחרת.
במידה והמזמין ינתב את השיחות במספרי החברה לצד ג’ כלשהו ו/או צדדי ג’ כלשהם (להלן: “צדדי ג”) הוא יהיה האחראי הבלעדי לקבלת האישורים ו/או הסכמות ו/או הזכויות מטעם צדדי ג לניתוב מספרי הטלפון אליו.
למען הסר ספק, חל איסור מוחלט להשתמש בשירות ו/או במספרים שסופקו למזמין לצורך שירותי חירום ו/או ההצלה ו/או לפעילות ו/או תכנים לא חוקיים ו/או פעילות שעלולה לפגוע בפרטיות .
החברה תספק למזמין אפשרות להעלאת פתיחים ו/או הקלטת שיחות באמצעות המערכת . המזמין הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לתוכן הפתיחים ו/או לביצוע ו/או לשימוש בהקלטות במערכת ולא יהיה ניתן לטעון כל טענה בעניין כלפי החברה. המזמין מתחייב לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות מדינת ישראל ולא לבצע פעילות לא חוקית של האזנת סתר.
המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקים חיצוניים לרבות רשתות סלולריות ו/או חברות המספקות תשתיות קווים נייחים ו/או ספקי אינטרנט ו/או חברות המבצעות אחסון מידע וגיבויים ועוד (להלן: “צד ג'” )ובהתאם לכך ככל שתהיה תקלה בשירות ו/או עיכוב ו/או שיופסקו השירותים עליהם נסמכת החברה מסיבה כלשהי, יופסקו בהתאמה גם השירותים שמעניקה החברה למזמין.
המזמין יודע ומאשר כי באחריותו הבלעדית לשמור ולבצע גיבויים מתאימים של הנתונים ו/או ההקלטות במערכת הניהול. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לגבות ו/או לשמור נתונים במערכת הניהול של המזמין.
המזמין מצהיר כי לא תעמוד לו כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או צד ג’ בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע”י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או עקב צד ג’ ו/או בנסיבות שאינן תלויות בחברה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
המזמין מצהיר ומתחייב כי ההתקשרות עם החברה בהסכם זה אינה מהווה פגיעה ו/או הפרה כלשהי בצדדי ג’ וכי הוא יודע ומאשר כי בכל מקרה של טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מטעם צדדי ג’ , האחריות תחול על המזמין בלבד והוא מתחייב לשאת בכל עלות ו/או נזק שיגרם לחברה באם תוגש כלפיה תביעה ו/או דרישה מטעם צדדי ג’ בהקשר לשירותים הניתנים למזמין.
המזמין מתחייב לפעול באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, המזמין מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:
א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים;
ב. התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;
ג. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;
ד. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
ה. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
ו. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות “וירוס”, “סוס טרויאני”, “רוגלה”, או כל אמצעי אחר כיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;
ז. הפצה אסורה של ספאם;
ח. יבוא או יצוא אסורים;
ט. פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
המזמין מצהיר ומתחייב שהוא פוטר את החברה ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעלי המניות ו/או חברות התקשרות איתם הוא עובד ו/או כל גורם אחר שהחברה התקשרו עמו, מכל אחריות.

התחייבות החברה

החברה עושה כל מאמץ לספק למזמין שירות באיכות גבוהה. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כלהלן:
המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקי תקשורת חיצוניים. למזמין לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע”י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או בנסיבות שאינן תלויות בה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
השירותים מוענקים כפי שהם (as is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המזמין או לשימוש מסוים.
כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי המזמין ו/או כל מי שמטעמו.
כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין.
כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על המזמין לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה כאמור.
בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של המזמין ו/או מי מטעמו שגרמו נזק למזמין עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות המזמין תהא מוטלת על המזמין בלבד.
החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא להפסקת השירות על ידי חברות התקשורת ולמזמין לא תעמוד כל טענה בעניין.
חברה תהיה אחראית על המערכות שברשותה ובשליטתה ומתחייבת לספק תמיכה טכנית ומענה לתקלות בזמן סביר.
יובהר וידגש כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים ו/או הפסקתם ו/או עיכובם ו/או הגבלתם, ו/או השעייתם ו/או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן השירותים, אלא רק לנזק ישיר שנגרם עקב פעולת זדון ו/או עקב רשלנות חמורה של החברה.
למרות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי במידה והמזמין יוכיח באופן מניח את הדעת שנגרמו לו נזקים ממשיים בשל תקלה שלא נגרמה על ידי צד ג’ ו/או שאין לה קשר לצד ג’ ואשר היא נגרמה על ידי החברה /או במערכות בלבד אז המזמין יהיה זכאי לתקרת פיצוי בשיעור של ממוצע החשבוניות ששולמו על ידו בגין שלושת החודשים שקדמו למועד התקלה בחלוקה ל 30 ימים ותשלום בפועל למשך פרק הזמן שאירעה התקלה בלבד. לצורך הדוגמא: במידה והייתה תקלה במערכות החברה לפרק זמן של 3 ימים מלאים, יערך חישוב של ממוצע סכומי החשבוניות של המזמין בתקופה של שלושה חודשים שקדמו לתאריך התקלה ואשר שולמו על ידו בחלוקה ל 30 ימים. הפיצוי שיקבל הלקוח יהא עבור שלושה ימים מלאים.
החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה למזמין ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.
החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט ב 12.

תנאים כלליים לשירות דיוור

1. הגדרות
“החברה” –שקד חברה לקידום בע”מ
“המזמין” – מי שהתקשר עם החברה לקבלת השירות לפי הסכם זה להלן: ( “השירות ו/או השירותים ו/או ההתקשרות”) ו/או מי שפרטיו מופיעים בהזמנת השירות להלן: (” הזמנת השירות”) אשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
“הזמנת השירות” – הזמנת המזמין לשירות.
“ההתקשרות” – ביצוע הזמנת השירות באמצעות הדרכים הנהוגות בחברה לרבות בין היתר באמצעות
אתר האינטרנט של החברה, מייל או פקס.

“תוכנית” – שירות המוצע על ידי החברה אשר יכול ויכלול מספר מסלולים.
“תקופת התחייבות” – התקופה המצוינת בהזמנת השירות.
“דמי השירות” – התשלום הנקוב בתוכנית/ מסלול/ הזמנת השירות שיחויב בו המזמין.
“דמי ביטול” – הסכום בו יחויב המזמין בגין התנתקות לפני תום תקופת ההתחייבות הנקובה בהזמנת השירות.

2. ההסכם
2.1. תנאים כלליים אלה (להלן: “התנאים”), יחד עם הזמנת השירות, מהווים הסכם שבין המזמין לחברה (להלן:” ההסכם”).
2.2. במקרה בו נקבעו בכתב תנאים בהזמנת השירות השונים מאלה המפורטים בתנאים כלליים אלו יחולו התנאים הקבועים בכתב בהזמנת השירות.
2.3 .ההסכם, כאמור, הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים. החברה אינה מחויבת לכל הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה בכתב בהודעה למזמין לאחר תחילת הסכם זה.
2.4. החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, באופן שתוקף השינוי יהיה במועד חידוש תקופת ההסכם כמפורט בסעיף 13 להלן. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית. במקרה כזה, רשאי המזמין להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. המזמין אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת החברה.
2.5. המזמין מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המזמין כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של מזמין שהוא יחיד, המזמין מצהיר כי הוא בגיר.

3. השירות 
3.1. החברה תספק למזמין את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.
3.2. החברה מצהירה כי הינה בעלת הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם מתן השירותים.
3.3. לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים למזמין, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך. השירות למזמין יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
3.4. אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות המזמין על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום בזמן של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום בזמן, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות למזמין.
3.5. מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההודעות שנשלחות דרך המערכת מחויבת בתשלום לרבות הודעות שלא התקבלו ביעד.
3.6. אורכי הודעות – מספר התווים בהודעה הינו בהתאם לנקוב בהזמנת השירות. מספיק תו אחד בעברית בכדי שההודעה תוגדר כהודעה בשפה העברית עבור טקסט ארוך מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה). חיווי על כמות המקטעים מופיע במערכת הניהול.
3.7. הסרה באמצעות מסרון חוזר כפופה לקבלת המסרון במערכות חברות התקשורת ובמערכות החברה, מובהר בזאת כי במידה והמסרון לא הגיע מכל סיבה שהיא, הנמען לא יוסר ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין.
3.8. מסרונים נכנסים עלולים להיות בעלות עבור השולח וזאת בהתאם לתעריפי חברת התקשורת והחבילה בה מנוי השולח.

4. חשבונות ותשלומים 
4.1. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות.
4.2. לסכומים יש להוסיף מע”מ כחוק.
4.3. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השירותים עם חידוש תקופת השירות ו/או בהודעה מוקדמת בכתב לצד השני 30 ימים מראש.
4.4. ביקש המזמין להפסיק את השירות, לפני תום תקופת ההתחייבות, ישלם דמי ביטול בסכום המהווה 100% מסכום יתרת התשלומים שעליו לשלם עד לתום תקופת ההתחייבות. אלא אם צוינו דמי ביטול בשיעור אחר באופן מפורש.
4.5. התשלום עבור השירותים יתבצע בהתאם לרשום בהזמנת השירות, אלא אם כן יודיע המזמין לחברה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שהוא מבקש לחייב.
4.6. במידה ואמצעי התשלום שסופק לחברה לא יהיה בתוקף ו/או לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש לצורך גביית התשלום עבור השירות, המזמין יספק אמצעי תשלום עדכני לחברה וישלם לה במידי.
4.7. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, הוצאות גביה בשיעור של 10% מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של 20 ₪ בגין כל חשבון שבפיגור.
4.8. החל מתחילת טיפול משפטי, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תחויב בחיובים ו/או בהוצאות בהן נישא במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה, בנוסף לסכומים הנ”ל, הוצאות ו/או שכ”ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.
4.9. הימנעות החברה מלאכוף את חובות המזמין לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

5. בירור חשבונות 
5.1. המזמין רשאי לפנות לחברה בכתב, בדרכי ההתקשרות לצורך בירור בקשר עם חשבון שקיבל.
5.2. המזמין רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 45 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה למזמין את התשלום העודף.
5.3. המזמין מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

6. התחייבות המזמין
6.1. המזמין מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
6.2. המזמין מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא לגבי מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש במערכת ההודעות יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין.
6.3. המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בשם ו/או סימני מסחר ו/או בכל דרך של החברה ללא הסכמתה מראש ובכתב.
6.4. המזמין מצהיר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במערכת ובמספרי הגישה.
6.5. המזמין מתחייב לשלם לחברה בהתאם לנקוב בהזמנת השירות.
6.6. המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקים חיצוניים לרבות רשתות סלולריות ו/או חברות המספקות תשתיות קווים נייחים ו/או ספקי אינטרנט ו/או חברות המבצעות אחסון מידע וגיבויים ועוד (להלן: “צד ג’” )ובהתאם לכך ככל שתהיה תקלה בשירות ו/או עיכוב ו/או שיופסקו השירותים עליהם נסמכת החברה מסיבה כלשהי, יופסקו בהתאמה גם השירותים שמעניקה החברה למזמין.
6.7. המזמין מודע ומסכים לכך כי הסרה באמצעות מסרון חוזר כפופה לקבלת המסרון במערכות חברות התקשורת ובמערכות החברה, מובהר בזאת כי במידה והמסרון לא הגיע מכל סיבה שהיא, הנמען לא יוסר ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין.
6.8. המזמין מצהיר כי לא תעמוד לו כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או צד ג’ בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע”י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או עקב צד ג’ ו/או בנסיבות שאינן תלויות בחברה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
6.9. המזמין מצהיר ומתחייב כי ההתקשרות עם החברה בהסכם זה אינה מהווה פגיעה ו/או הפרה כלשהי בצדדי ג’ וכי הוא יודע ומאשר כי בכל מקרה של טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מטעם צדדי ג’ , האחריות תחול על המזמין בלבד והוא מתחייב לשאת בכל עלות ו/או נזק שיגרם לחברה באם תוגש כלפיה תביעה ו/או דרישה מטעם צדדי ג’ בהקשר לשירותים הניתנים למזמין.
6.10. המזמין מתחייב לפעול באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין.
6.11. המזמין מצהיר ומתחייב שהוא פוטר את החברה ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעלי המניות ו/או חברות התקשרות איתם הוא עובד ו/או כל גורם אחר שהחברה התקשרו עמו, מכל אחריות.
6.12. המזמין מאשר כי החברה רשאית בכל מקרה של פניה אליה בעניינו של המזמין למסור לפונה את פרטי ההתקשרות עם המזמין.
6.13. המזמין מודע לכך שהמפעילים הסלולריים עשויים מעת לעת להגביל או לחסום את מתן השירותים או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
6.14. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון.
6.15. המזמין מתחייב לשפות את החברה ו/או לפצותה, תוך 7 ימים מדרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה שתאלץ החברה להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות הסכם זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש החברה על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור למשמין ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג’ הקשורה עם המזמין, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ”ט עו”ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע למזמין ו/או לפעילות המזמין בתקופת ההסכם.

7. התכנים 
7.1. המזמין מתחייב לנהוג על פי דין.
7.2. המזמין מתחייב לשלוח הודעות אך ורק למנוי שנתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב לקבלת הודעות SMS ולא לשלוח הודעות ששליחתן נאסרה על פי חוק, תוך עמידה בחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב-1982 ובתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם) ועל פי הוראות כל דין.
7.3. המזמין לא יפר כל זכות קניין רוחני (לרבות כל זכות יוצרים) בקבלת השירותים ע”פ הסכם זה. המזמין יהיה האחראי הבלעדי לתכנים הכלולים בהודעות או בכל עמוד או אתר אליו מפנות ההודעות, ובכלל זה, יסדיר וישלם כל רישיון נחוץ.
7.4. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, המזמין מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן: (א) כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור; (ב) כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ג) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו”ב; (ד) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (ה) חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או שהפצתו נאסרה ע”פ כל דין; (ו) כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; (ז) חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית; (ח) כל העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי לקוחותיהם; (ט) כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981; (י) כל קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל. (כ) פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
7.5. המזמין מתחייב להזין בכל הודעה שישלח למנוי, בשדה “השולח” אך ורק זיהוי אמיתי שלו.
7.6. מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש במערכת ההודעות יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין.
7.7. המזמין יודע ומסכים כי החברה ו/או המפעיל הסלולרי רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות אותן יעביר המזמין ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או של המפעיל הסלולרי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה ו/או על המפעיל הסלולרי כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על המזמין.
7.8. המזמין יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם לחברה ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג’ עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי המזמין יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו.
7.9. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט להשתמש בשירות ו/או במספרים שסופקו למזמין לצורך שירותי חירום ו/או ההצלה ו/או לפעילות ו/או תכנים לא חוקיים ו/או פעילות שעלולה לפגוע בפרטיות ו/או מנוגדת לכל דין.
7.10. החברה רשאית לנתק ו/או להקפיא את השירות למזמין, ללא הודעה מוקדמת, בגין אחד מהמקרים המפורטים בפרק 7 – “התכנים”.

8. אחריות החברה
החברה עושה כל מאמץ לספק למזמין שירות באיכות גבוהה. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כלהלן:
8.1. המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקי תקשורת חיצוניים. למזמין לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע”י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או בנסיבות שאינן תלויות בה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
8.2. השירותים מוענקים כפי שהם (as is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המזמין או לשימוש מסוים.
8.3. כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי המזמין ו/או כל מי שמטעמו.
8.4. כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין.
8.5. המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאיכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, ובין היתר במפעיל הסלולרי, איכות הרשת הסלולארית אשר למנוייה נשלחות ההודעות ולתנאיה, אזורי כיסוי, תקלות בחוות השרתים, תקלות בציוד הממוחשב ועוד. החברה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין ו/או למי מטעמו מכל סיבה שהיא. המזמין מוותר בזה ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה לרבות המפעיל הסלולארי ו/או כל גוף באמצעותו מסופקים השירותים בקשר עם שירותים שלא סופקו ו/או נזקים שייגרמו למזמין כתוצאה מאיכות ירודה של הרשתות ו/או המערכות ו/או תקלות בהן.
8.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה על פי הסכם זה תוגבל לנזקים ישירים בלבד. הצדדים מסכימים כי בכל מקרה אחריות החברה לא תעלה על סך התמורה אותה קיבלה החברה במסגרת שירותיה על פי הסכם זה.
8.7. החברה ו/או המפעיל הסלולארי ואו כל גוף שבאמצעותו מסופק השירות יהיו פטורים מכל אחריות מכל סוג שהיא וכי הם משמשים רק להעברת ההודעות.
8.8. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה של מקבלי הודעות ה SMS ו/או בתוכן הודעות ה SMS, שלא למטרת השירות נשוא ההסכם.
8.9. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של המזמין ו/או מי מטעמו שגרמו נזק למזמין עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות המזמין תהא מוטלת על המזמין בלבד.
8.10. החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא להפסקת השירות על ידי חברות התקשורת ולמזמין לא תעמוד כל טענה בעניין.
8.11. החברה תהיה אחראית על המערכות שברשותה ובשליטתה ומתחייבת לספק תמיכה טכנית ומענה לתקלות בזמן סביר.
8.12. כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על המזמין לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה.
8.13. יובהר וידגש כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים ו/או הפסקתם ו/או עיכובם ו/או הגבלתם, ו/או השעייתם ו/או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן השירותים, אלא רק לנזק ישיר שנגרם עקב פעולת זדון ו/או עקב רשלנות חמורה של החברה.
8.14. גבול האחריות של החברה בקשר עם הסכם זה בגין נזק ישיר, לא יעלה על גובה סכום החשבוניות ששולמו על ידי המזמין לחברה בגין שלושת החודשים שקדמו לאירוע הנזק.
8.15. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה למזמין ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.
8.16. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט ב 13.

9. מדיניות פרטיות
9.1. לצורך אספקת השירותים, החברה מבקשת ממך ואוספת עליך מידע על שימושים שאת/ה עושה באתר ו/או בשירותי החברה.
9.2. כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות החברה; שיפור שירות; חיוב; קשרי לקוחות; דיוור; שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.
9.3. במטרה להגן על נתוניך, החברה יכולה לדרוש ממך שתספק לה מידע שמאפשר לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום עבור שירותים שרכשת.
9.4. שימוש במידע שמסרת או שנאסף לגביך, שלא לצורך אספקת שירות עבורך, ייעשה באופן שאינו מזהה אותך אישית.
9.5. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע לחברה, אך הימנעות ממסירת מידע תמנע מהחברה אפשרות לספק לך שירותים מסוימים, כולם או חלקם.
9.6. החברה, עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אחר הנוגע אליך.
9.7. על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות לכל תאגיד קשור לחברה, ובכלל זה לחברות בנות ו/או לחברות אשר יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שהחברה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) מסירת פרטי המזמין לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין שירותי החברה ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות הלקוח כאמור בסעיף זה; (2) העברת פרטיך לאחר על פי סמכות שבדין; (3) לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך בלבד; (4) פניה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות של החברה (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: “הדיוור”), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא תבקשי להפסיק את הדיוור אליך, בכתב, כמפורט להלן; (5) למניעת הונאות; (6) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי החברה או מי מטעמה; (7) לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה.
9.8. פרטי ההתקשרות שלך, המופיעים במערכות החברה, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר שירותי החברה. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובתך הרגילה, אשר סיפקת לחברה, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר וכד’.
9.9. במידה ואינך מעוניין בחומר הפרסומי, כמפורט לעיל, אתה יכול להודיע לחברה בכתב, על סירובך לקבלו באחד האופנים שלהלן: (1) בפניה טלפונית; (2) בדואר רשום לפי כתובת החברה; (3) בדואר אלקטרוני. כל זאת תוך 14 ימים מיום ההתקשרות. יתאפשר לך לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/ שיווקי בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה) החברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.
9.10. החברה תוכל להעביר את כל המידע על אודותיך, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת עסקי החברה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. זאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שהחברה מתחייבת בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.
9.11. החברה עשויה מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיה עם מוקד השירות של החברה על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בינך או מי מטעמך לבין החברה השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.
9.12. לאחר ביטול ההתקשרות עם החברה מכל סיבה שהיא, החברה תשתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

10. מערכת היחסים בין הצדדים
10.1. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין המזמין לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. הצדדים מצהירים ומסכימים כי אין ולא יהיו בניהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם יחסי עובד מעביד סוכנות ו/או שליחות וכי היחסים בניהם הם יחסי לקוח -קבלן עצמאי בלבד.
11. סודיות, מוניטין ואי תחרות
11.1. המזמין מתחייב לשמור בסודיות כל מידע, רעיון מכל סוג שהוא שיגיע לרשותו עקב התקשרות עם החברה לרבות, מידע, רישום, מסמך, בין בע”פ ובין בכתב, בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לחברה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, ועובדיה.
11.2. האמור לעיל לא יחול על מידע שהפך לנחלת הכלל ו/או מידע שקיימת חובה חוקית לגלותו ו/או מידע שנדרש לגלותו לרשות מוסכמת.

12. הסבת הסכם
12.1. המזמין מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן ולא לשתף צד שלישי כלשהו זולת עובדיו אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש.
12.2. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

13. תקופת ההסכם
13.1. תקופת ההסכם הינה כמפורט בהזמנת השרות.
13.2. המזמין רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מהחברה, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם החברה, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן הסבר המזמין רשאי לעשות זאת בדרך של הודעה לחברה כמפורט בסעיף 15.2.
13.3. אין בהפסקת קבלת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובתו של המזמין לתשלום יתרת החוב ותשלום דמי הביטול עד לתום תקופת השירות.
13.4. בתום תקופת המסלול, ההסכם יוארך באופן אוטומטי, לתקופה נוספת בהתאם למסלול שנבחר (לדוגמא היה ונבחר מסלול של 12 חודשים יחודש ההסכם לתקופה נוספת של 12 חודשים) אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו בטרם הסתיימה תקופת המסלול והודיע לחברה בכתב על כך.
13.5. מבלי לגרוע מהאמור החברה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר במקרים הבאים:
א. המזמין פעל בניגוד לדין ו/או הטעה ו/או העביר תכנים אסורים.
ב. התקבלו תלונות מוצדקות מצד לקוחותיו של המזמין ו/או צרכנים ו/או כל גורם אחר בקשר לשיחות ו/או שירותים ו/או התכנים שהוא מספק.
ג. המזמין הוכרז פושט רגל או ניתן נגדו צו פירוק או ניתן נגדו צו כינוס נכסים.
ד. המזמין לא יעמוד בהתחייבויותיו לשלם עבור השירותים אותם סיפקה החברה.
ה. הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם
ו. בהתאם לשיקול דעתה הבלעתי של החברה.

14. הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט
14.1. בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית משפט מוסמך בתל אביב.
14.2. הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד.
14.3. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

15. כללי
15.1. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים.
15.2. כל ההודעות שיש למסור לפי הוראות הסכם זה ייחשבו כאילו נמסרו כדין: (א) במקרה של מסירה אישית –בעת מסירה כאמור; (ב) במקרה של משלוח בדואר רשום – 72 שעות מעת משלוח כאמור; (ג) במקרה של שיגור בפקסימיליה – ביום העבודה הראשון לאחר השיגור, בתנאי כי קבלת ההודעה תאושר בכתב או בע”פ ע”י הנמען ו/או מי מטעמו; (ד) באמצעות דואר אלקטרוני, בתנאי שקבלת ההודעה תאושר בכתב או בע”פ ע”י הנמען ו/או מי מטעמו.
15.3. המזמין נותן הסכמתו לקבלת עדכונים מהחברה מעת לעת בדרך של שיגור במייל ו/או דואר ו/או סמס ו/או הודעה קולית.

 

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר כוכבית פלוס (להלן “האתר“) את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי חברת שקד חברה לקידום בע”מ אשר הינה בעלת האתר (להלן “החברה“) במידע, איסופו ושימושיו. החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

האתר אוסף מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר וכיו”ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע שלו שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מידע אודות הזמנה לשירותים וכו’. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי לרבות בעת הזמנת שירותים.
החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר, לרבות מתן השירותים אותם הזמינו וקבלת מידע אודותיהם וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאתר מרגע המסירה, והאתר והחברה יהיו רשאים לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות במסגרת מילוי טופס הזמנה, מהווה הסכמה ברורה מצידך לכך שהינך מתיר לאתר להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או שירותים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע למנהלת כי אינך מעוניין בשירות זה.

החברה רשאית לשמור מידע שיאסף אודותיך במאגריה ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies). אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ו/או בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.
האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי האתר והחברה לרבות בעלי מניותיה ו/או עובדיה אינם מתחייבים, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקו את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. החברה ו/או האתר לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
האתר נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי החברה ו/או האתר לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

כל תשלום שנעשה באמצעות Paypal ו/או כרטיס אשראי דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או החברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

האתר לא ימכור או יעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין האתר או החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; (ה) מועבר מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך;

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר באמצעות “צור קשר” שבאתר או בטלפון 8077*
אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר.

Call Now Button